Villkor för kurser med Åre Lavincenter

 1. Så här bokar du din kurs

  Boka kursen hos www.arelavincenter.se. Efter några dagar kommer en skriftlig bekräftelse.

 2. Anmälan-Betalning

  Anmälan är bindande. I och med anmälan godtar deltagaren samtidigt de kursvillkor, som Åre Lavincenter tillämpar för kursen. Då anmälan registrerats skickas en faktura på kursavgift och eventuellt avbeställningsskydd ut till deltagaren. Betalning skall vara erlagd 30 dagar före kursstart. Vid anmälan med mindre än 30 dagar innan kursstart skall kursavgiften vara erlagd senast vid kursstart. Om inte kursavgiften är erlagt vid kursstart förbehåller sig EAMG rätten att avvisa deltagaren. Personer under 18 år som deltar utan vuxensällskap skall betala kursavgift och eventuellt avbeställningsskydd (ej obligatoriskt), samt ha intyg från förälder.

 3. Ångerrätt

  Enligt lagen om distansavtal har deltagaren rätt att ångra sitt köp upp till 14 dagar efter att anmälan skett. Därefter är köpeavtalet bindande enligt samma lag.

 4. Avbeställning

  Vid avbeställning ska deltagaren betala hela kursavgiften om inte avbeställningsskydd tecknats i samband med anmälan.

 5. Ändring

  Ändringsavgift erläggs med 200 kr per bokning.

 6. Avbeställningsskydd vid sjukdom etc.

  I kursens pris ingår ej avbeställningsskydd. Deltagaren kan skydda sig mot avbeställningskostnader vid annullering senare än 30 dagar före kursstart genom att vid anmälan till kursen teckna avbeställningsskydd på 150 kr per vuxen och utanför Norden 300 kr per vuxen, som ej återbetalas vid annullering av kursen. Med undantag av en expeditionsavgift på 300 kr/person, är deltagaren härigenom skyddad mot avbeställningskostnader enligt följande:

  • Avbeställning får ske om deltagaren eller dennes make/maka/sambo, deltagaren eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken deltagaren gemensamt beställt kursen före kursstart men efter det att avtalet blivit bindande för deltagaren enligt punkt 2 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att deltagaren inte rimligen kan genomföra kursen.
  • Avbeställning får ske om annan händelse drabbar deltagaren efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 2 och om händelsen är av så ingripande karaktär för deltagaren att det inte är rimligt att kräva att deltagaren skall genomföra kursen. Deltagaren skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då kursen beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.

  Förhållandet skall på ett direkt och menligt sätt påverka deltagarens möjlighet att genomföra kursen och skall bestyrkas av därtill behörig läkare eller myndighet. Åre Lavincenter förbehåller sig rätten att kräva läkarintyg. Av läkarintyget skall framgå undersökningsdatum, resultat och diagnos, att sjukdomen är akut och att sjukdomen eller olycksfallet utgör ett allvarligt hinder för deltagaren att företa delta I kursen. Avbeställning skall ske före kursstart.

  Läkarintyg, som inkommer senare än 7 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej. Avbeställning som måste göras efter kontorstid (måndag-fredag 9-17) och framför allt under lördagar, söndagar och helgdagar, meddelas per e-post. Avbeställning som kommer Åre Lavincenter tillhanda efter kursstart accepteras ej. Deltagaren äger icke rätt att avbeställa kursen med läkarintyg om inte intyget klart visar att sjukdomen är av akut art.

 7. Deltagarens rätt att överlåta sin kursplats

  • Deltagaren får överlåta sin plats I kursen till någon som uppfyller alla villkor för att få delta I kursen. Deltagaren måste i skälig tid före kursstart underrätta Åre Lavincenter om sin avsikt.
  • När kursplatsen överlåts är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot den andra parten i avtalet för vad som återstår att betala för kursen och för extra kostnader, dock högst 200 kr, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.

 8. Arrangörens ändringar före kursstart och inställande av kurs

  1. Åre Lavincenter får ändra avtalsvillkoren till deltagarens nackdel endast om det är nödvändigt på grund av yttre omständigheter och ändrade förutsättningar.
  2. Deltagaren får frånträda avtalet, om Åre Lavincenter förklarar att Åre Lavincenter inte kommer att fullgöra vad Åre Lavincenter åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för deltagaren. Deltagaren får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel. Om Åre Lavincenter avser att bryta avtalet, eller om Åre Lavincenter vill ändra avtalsvillkoren, skall Åre Lavincenter underrätta deltagaren snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket. Deltagaren skall inom skälig tid meddela Åre Lavincenter om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

  Frånträder deltagaren avtalet enligt 8.2 har deltagaren rätt till en annan kurs som är likvärdig med denna, om Åre Lavincenter kan erbjuda detta. Avstår deltagaren från sin rätt till ersättningskurs, eller kan en sådan kurs inte erbjudas, skall deltagaren snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om Åre Lavincenter ställer in kursen utan att resenären är skuld till det.

  I sådana fall som avses i 8.1 har deltagaren rätt till skadestånd från Åre Lavincenter, om det är skäligt. Rätt till skadestånd på grund av att Åre Lavincenter ställt in kursen föreligger inte, om Åre Lavincenter visar att färre personer än ett på www.arelavincenter.se angivet minimiantal anmält sig till kursen och deltagaren senast 14 dagar före kursstart skriftligen underrättats om att kursen ställts in, eller att kursen inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför Åre Lavincenters kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror det på någon som Åre Lavincenter har anlitat att kursen har ställts in, är Åre Lavincenter fri från skadeståndsansvar enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

 9. Ålder

  Följande gäller för deltagare under 18 år:

  1. Personer som är 16-18 år får själva delta i utbildningarna med underskrift av båda målsmännen.
  2. Under 16 år ska målsman vara med.

 10. Arrangemang

  Åre Lavincenter betalar ej kostnader som orsakas av deltagarnas bristande kondition eller andra personliga omständigheter. Avdrag på deltagaravgiften i samband med avbrytande av kurs lämnas ej. Åre Lavincenters instruktörer har rätt att avvisa deltagare, vars bristande kondition och/eller utrustning hindrar gruppen att genomföra kursen enligt upplagd plan. Åre Lavincenters instruktörer har rätt att ändra schema på grund av händelser som ligger utanför Åre Lavincenters kontroll.

 11. Deltagarens ansvar under kursen
  1. Deltagaren är skyldig att följa de anvisningar för kursens genomförande som lämnas av instruktörens eller av annan person som Åre Lavincenter anlitar. Deltagaren är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för kursen och för transporter, kurslokaler etc och uppträda så att andra kursdeltagare eller andra inte störs. Om deltagaren på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan Åre Lavincenter häva avtalet.
  2. Deltagaren är ansvarig för skada som denne vållar Åre Lavincenter genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger deltagaren att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som Åre Lavincenter anlitar för att medverka vid kursens genomförande.
  3. Deltagare som efter det att kursen påbörjats avviker från kursen är skyldig att meddela detta till Åre Lavincenter.

 12. Det här ingår i priset

  Se respektive kurs på Åre Lavincenters hemsida.

 13. Avbeställningsskydd och försäkring

  Dessa ingår ej i kurspriset, men avbeställningsskydd kan tecknas som tillägg.

  Deltagaren rekommenderas att se över sin olycksfallsförsäkring så att den täcker offpistskidåkning.

 14. Förfallen betalning

  Vid påminnelse av förfallen betalning av faktura tillkommer en påminnelseavgift om 60 kr. Efter två påminnelser överlämnas ärendet till inkasso.

 15. Reklamation

  Den som har eventuella anmärkningar beträffande kursen måste framföra dessa på plats, vilket skall göras omgående och inte vid vistelsens slut. Detta för att vi skall få en chans att ställa felet till rätta och det är också en förutsättning för att Åre Lavincenter ska kunna behandla en eventuell skriftlig reklamation. Skriftlig reklamation skall vara Åre Lavincenter tillhanda senast två månader efter kursens avslutande. På grund av detta kan inte svar påräknas förrän efter denna tid. Kommer en uppgörelse till stånd på orten, går det inte att efter hemkomsten kräva mer.

 16. Tvistlösning

  Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Detta utbud har utgivits av European Avalanche Management Group AB - Åre Lavincenter som ensam svarar för dess innehåll. Utbudet gäller tiden 31/8 2021 - 1/6 2022. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och eventuella prisändringar