European Avalanche Management Group AB - Åre Lavincenter verkar i en ömtålig fjällmiljö. Vi påverkas också tydligt av eventuella förändringar i klimatet vilket gör att vi har högt ställda krav på oss själva i vårt miljöarbete.

 • Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav och vi är inspirerade av Sveriges nationella miljömål, så som Storslagen Fjällmiljö och Begränsad klimatpåverkan, som vi försöker bidra till.
 • Vi försöker att minska företagets energiförbrukning och strävar efter att släppa ut mindre kemikalier.
 • Vi har som ambition att följa upp företagets faktiska miljöpåverkan, såsom energiförbrukning och utsläpp.
 • Vi engagerar våra medarbetare för att ständigt bli bättre. Miljötips premieras och vi genomför så många förslag som möjligt, för att sedan följa upp, utvärdera och återkoppla till medarbetarna.
 • Vi ställer samma miljökrav på våra underleverantörer.
 • Vi försöker att minimera antalet resor och liknande och vi genomför möten via skype, videokonferens mm då så är möjligt.
 • Vid skoterkörning anpassar vi körningen för att minimera buller och annan påverkan.
 • Vi använder så lite miljöfarliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ om det går.
 • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.
 • Vi återvinner och sopsorterar så långt det går och tar hand om allt miljöfarligt avfall.
 • Varje år sammanställer vi resultatet av vårt miljöarbete, i både kvantitativa och kvalitativa termer, vilket bildar grund för våra nya miljömål kommande år.